:-(

Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?Samorządy Gminne, Pomagają każdemu - zdjęcie, fotografia
Gazeta CLI 10/07/2018 11:43

20 czerwca rajcy miejscy jednogłośnie przyjęli sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

W Lipnie profilaktyką i wsparciem w leczeniu uzależnień od alkoholu, narkotyków czy innych środków psychoaktywnych zajmuje się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowana przez Barbarę Danielecką. O pracy terapeutów i doradców, potrzebach lipnowian, najtrafniejszych działaniach podejmowanych w walce z uzależnieniami czy przemocą opowiedziała radnym, podczas ostatniej sesji, przewodnicząca komisji i uzyskała jednogłośną akceptację działań swojego zespołu w roku minionym.

Terapia dla uzależnionych i ich rodzin

– Zadania te zostały powierzone Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i są realizowane w czterech ważnych grupach – mówiła szefowa Komisji Barbara Danielecka. – Pierwsza grupa to zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu, ale nie tylko. W związku z tym prowadzimy punkty konsultacyjne i pomoc prawną. We wtorki od godziny 14.00 do 18.00 w punkcie terapeutycznym dla osób uzależnionych zostało przyjętych 75 osób. Były grupy terapeutyczne i sesje indywidualne. Łącznie 249 osób. Grupy terapeutyczne średnio liczyły po siedem osób. W tym punkcie pracują terapeuci z ośrodka odwykowego w Mokowie. W tej chwili jest to poszerzone jeszcze o inne zadania, ale o tym będziemy mówić w przyszłym roku.

Z pomocy psychoterapeuty uzależnień można cały czas korzystać we wtorki między godziną 14.00 a 18.00. Osoby, które odbywają terapię w punkcie w Lipnie przy ulicy Kościuszki 12, mają też możliwość podjęcia terapii uzupełniającej w Ośrodku Terapii Uzależnień CEDR w Mokowie. Dotyczy to osób uzależnionych i zażywających szkodliwe substancje psychoaktywne, w tym alkohol.

W lipnowskim punkcie w poniedziałki terapeuta Zbigniew Celebucki prowadzi też konsultacje dla uzależnionych od środków odurzających, udziela porad związanych z budowaniem konstruktywnych rozwiązań sytuacji problemowych. Konsultacje służą osobom bliskim uzależnionych, a praca terapeuty ma charakter interwencji kryzysowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach wynikających z faktu uzależnienia bliskiej osoby.

– Jest to punkt konsultacyjny i informacyjny dla młodzieży z problemem uzależnienia czy kontaktu ze środkami psychoaktywnymi oraz dla ich rodziców – mówi Danielecka. – W 2017 roku skorzystały z punktu 64 osoby.

Tylko dla kobiet

– W 2017 roku prowadziliśmy program tylko kobiet, który obejmował 10 pań – mówi Barbara Danielecka. – Panie te pracowały indywidualnie z terapeutą, mogły zająć się swoim problemem. W tym czasie pod opieką pedagoga mogły czas spędzać ich dzieci. Wcześniej mieliśmy takie sygnały, że kobiety mają problem z dotarciem do terapeuty, mają problem z uczestnictwem w grupie terapeutycznej z uwagi na to, że opiekują się dziećmi. Wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom i zorganizowaliśmy opiekę pedagogiczną.

Ten program terapeutyczny przeznaczony dla kobiet uzależnionych realizowało współpracujące z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stowarzyszenie Serafin. Zajęcia odbywały się we wtorki od 13.00 do 15.00 od marca do grudnia, a prowadzili je terapeuci z Ośrodka Terapeutycznego CEDR z Mokowa.

Także dla współuzależnionych

– Pod okiem Wiesława Konopnickiego spotykają się grupa od 9 do 15 osób i są to grupy wsparcia dla uzależnionych – wymienia Barbara Danielecka. – Katarzyna Szymańska prowadzi natomiast grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli najczęściej kobiet, które w takich związkach funkcjonują.

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych spotyka się w czwartki od godziny 16.00 do 19.00 pod okiem Wiesława Konopnickiego i Jacka Gajewskiego. W 2017 roku systematycznie uczestniczyło w tej formie 11 osób, odbyło się 51 spotkań, a pomocą objęto 684 osoby.

Grupa wsparcia dla współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików spotyka się w piątki od godziny 16.00 do 19.00. W 51 spotkaniach w roku minionym uczestniczyło łącznie 445 osób.

Kierują na leczenie

– Prowadzimy też zespoły interwencyjno-motywacyjne i to jest zadanie dla członków Komisji, ponieważ komisja oprócz swoich comiesięcznych narad i spotkań, podczas których omawiamy sprawy bieżące, omawia też sprawy pracy z poszczególnymi osobami – wyjaśnia przewodnicząca MKRPA  Barbara Danielecka. – Mamy trzy takie zespoły, one spotykają się w każdy poniedziałek, środę i czwartek. Do tych zespołów zostało zgłoszonych 71 osób. Nie należy rozumieć, że tylko tyle spotkań się odbyło, bo czasami z jedną osobą spotykamy się kilka razy i podejmujemy współpracę długofalową, jeśli jest taka potrzeba. W tym roku skierowaliśmy tylko 5 wniosków do sądu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego. Myślę, że nie dlatego że była mniejsza potrzeba, ale dlatego, że nasza oferta była inna i osoby, które wymagały pomocy, zdecydowały się podjąć współpracę z nami i skorzystały z tej oferty. Wnioski do sądu muszą być przygotowane fachowo, solidnie, muszą być przeprowadzone z osobami, które mają problem, ale również z osobami które uczestniczą w tym procesie, a więc członkami rodziny. Wnioski te najczęściej są poparte opiniami biegłych, bo taki jest wymóg, chyba że osoba nie zgłosi się na badanie do biegłego, wtedy jest doprowadzona przez sąd, ale to już jest nasza procedura realizowana w sądzie.

Koszt badania uzależnionego przez biegłego psychiatrę i psychologa wynosi 383 zł i ponosi je, od 2013 roku, komisja. Koszt złożenia wniosku o obowiązkowe leczenie odwykowe do sądu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosi 40 złotych. W 2017 roku do Zespołu Interwencyjno-Motywującego MKRPA zgłosiło się 71 lipnowian. Wysłano 128 wezwań na rozmowy dotyczące uzależnienia do alkoholu dla świadków i osób zgłoszonych. Kilka osób dobrowolnie podjęło leczenie, a pięć wskutek zobowiązania przez sąd na wniosek komisji. Członkowie zespołów współpracują z kuratorami sądowymi i terapeutami z Mokowa. W poniedziałek w godzinach od 15.00 do 17.00 pracuje zespół: Regina Strulak i Krystyna Rodkiewicz, w środy od 16.00 do 18.00: Iwona Świtalska-Zaborowska, Mieczysław Jastrzębski, w czwartki od 15.00 do 17.00 Barbara Danielecka i Izabela Kopczyńska.

Pomagają ofiarom przemocy domowej

– Pomagamy rodzinom z problemem alkoholowym i dotkniętym przemocą – informuje Barbara Danielecka. – Działa w poniedziałki od godziny 12.00 do 14.00 punkt informacyjny dla osób dotkniętych przemocą. Te osoby są kierowane najczęściej do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który jest przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i które najczęściej objęte są procedurą niebieskiej karty.

W minionym roku z porad punktu informacyjnego dla ofiar przemocy skorzystało 47 osób. Pomoc w punkcie polega na wysłuchaniu ofiary przemocy, udzieleniu wsparcia psychologicznego i motywowaniu do zerwania ze sprawcą. Udzielana jest pomoc prawna, sporządzane pozwy, wnioski do sądów, prokuratur, instytucji pomocowych. Specjalista rozpoznać ma zjawisko przemocy, udzielić stosowanego wsparcia, poinformować o prawach i możliwościach pomocy, uruchomić interwencję, skierować do grupy wsparcia.
Niebieski telefon dla ofiar

– Mamy podpisane porozumienie i dofinansowujemy niebieską linię – mówi Danielecka. – Jest to telefon informacyjny, gdzie osoby w sposób anonimowy mogą uzyskać porady i informacje.

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, czyli telefoniczne pogotowie dla ofiar przemocy działa codziennie od godziny 17.00 do 21.00. Przy telefonie 800-154-030 dyżurują prawnicy, psychologowie, mediatorzy rodzinni. Zadzwonić może każdy, kto jest ofiarą przemocy. W minionym roku z porad telefonicznych prawnych skorzystało 606 osób, psychologicznych 564, z konsultacji psychologiczno-terapeutycznych 383. Dzięki telefonowi zarejestrowano i poprowadzono 324 sprawy osób indywidualnych, udzielono też 6 porad internetowych, przyznano 6 zastępstw procesowych.

Świetlice środowiskowe w szkołach

– Prowadzimy świetlice środowiskowe w każdej szkole – mówi szefowa komisji. – Szkoła to odpowiednie miejsce do tego typu działań, ponieważ są to dzieci z danej szkoły, które są pod opieką swoich nauczycieli. Te działania wsparte są przez artterapeutę, dzięki któremu dzieci mogą rozwijać swoje talenty plastyczne, muzyczne.

W Lipnie funkcjonują cztery świetlice środowiskowe: w szkole nr 2, w szkole nr 3, w szkole nr 5 i w gimnazjum publicznym. Opieką objęły w minionym roku 127 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Świetlicowe zajęcia były prowadzone dwa razy w tygodniu po dwie godziny każdorazowo. Oprócz opieki, rozwijania zainteresowań, nauki kulturalnego spędzania wolnego czasu uczestnicy zajęć świetlicowych zgłębiali także zagadnienia z zakresy profilaktyki uzależnień. Była też nauka radzenia sobie ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, ale przede wszystkim pomoc przy odrabianiu lekcji i w nauce. Na dzieci czekał też podwieczorek.

Latem kolonie socjoterapeutyczne

– W 2017 roku dzieci ze świetlic środowiskowych były w Jarosławcu – mówi Danielecka. – Kolonia była wizytowana, dzieci były zadowolone. Jesteśmy pewni, ze warunki lokalowe, kadra i wyżywienie były bardzo dobre.

Od 3 do 12 lipca 42 dzieci ze świetlic wypoczywało na obozie socjoterapeutycznym w Jarosławcu. Oprócz wypoczynku nad morzem koloniści zwiedzali Słowiański Park Narodowy i bawili się w Aquaparku w Darłówku, ale też uczestniczyli w programie opiekuńczo-wychowawczym i socjoterapeutycznym oraz w imprezach fakultatywnych. Koszt kolonii to ponad 28 tysięcy złotych.
Dzieci objęte opieką świetlicową miały też spotkanie z mikołajem i otrzymały paczki świąteczne. 

AA lepsze niż leczenie

– Silnie działa w naszym mieście grupa anonimowych alkoholików – opowiada Barbara Danielecka. –Jest to grupa z tradycjami i bardzo dobrze że tak jest, bo to jest przejaw samopomocy, która bardzo pomaga. Są głosy, że nie potrzeba odbyć żadnej terapii, a wystarczy zakorzenić się wśród anonimowych alkoholików i też sobie pomóc. Nie możemy dofinansowywać grupy AA, ale mamy ułatwione zadanie, bo członkowie AA są jednocześnie członkami grupy wsparcia dla osób uzależnionych.

MKRPA dofinansowała spotkania integracyjne, wyjazdy członków AA i ich rodzin na dni skupienia modlitewnego do Lichenia, Częstochowy, piknik trzeźwościowy. W minionym roku, po raz drugi, odbył się spływ kajakowy po Drwęcy dla uzależnionych i współuzależnionych. Komisja zorganizowała ponownie biesiadę bezalkoholową, w której bawiło się 160 osób z Lipna, Sierpca, Płocka, Skępego, Kikoła, Torunia, w tym także małżonków i dzieci osób uzależnionych od alkoholu.

– Spotkania AA odbywały się wcześniej w świetlicy parafii Michała Kozala, która teraz jest rozbudowywana i remontowana i nie ma miejsca na spotkania anonimowych alkoholików, ale dzięki uprzejmości dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego grupa spotyka się w poniedziałki od godziny 17.00 właśnie w centrum kultury – informuje szefowa Komisji. – Myślę, ze warunki są dobre, sala jest duża, pomieści dużą grupę osób. Niefortunny jest termin, bo jest to teraz poniedziałek, a wcześniej była sobota.

Przestrzegają młodych

– Jak co roku była kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, chociaż zastanawialiśmy się czy nie zmienić tego programu, bo ta jest już dobrze poznana – mówi Danielecka. – Kampania ta ma jednak co roku inną szatę graficzną, inną propozycję dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Jest to praca nad sobą każdego dziecka, są karty pracy, pod okiem pedagoga, nauczyciela dzieci pracują indywidualnie i w formie zabawy otrzymują nowe kompetencje, które mają w przyszłości doprowadzić do tego, żeby wiedziały co jest ważne, istotne i co zrobić w sytuacji, kiedy trudno jest opanować emocje.

W projekcie uczestniczyły wszystkie nasze podstawówki, gimnazjum publiczne i szkoła specjalna. Były pogadanki, prelekcje, przedstawienia profilaktyczne oraz konkurs plastyczny. Ważnym i ciekawym programem skierowanym do młodzieży i rodziców była akcja „Dopalacze –stop”. W mieście odbyły się też spektakle terapeutyczne, szkolenia i edukacja w zakresie profilaktyki HIV, AIDS, uzależnień. 394 uczniów uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych z zakresy uzależnień oraz 89 gimnazjalistów w zakresie HIV i AIDS.

Każdy może skorzystać

– Jeśli są osoby, które wykazują inicjatywę i chcą pracować nad sobą, to na pewno w Lipnie pomoc w tym znajdą – podsumowuje Barbara Danielecka.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Lipnie przy ulicy Kościuszki 12. Tam przyjmują wszyscy terapeuci, tam można zgłaszać się po pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych, w razie problemów z uzależnieniami czy przemocą. Wszystkie formy wsparcia są dla lipnowian bezpłatne.
 

Tekst i fot. Lidia Jagielska

Reklama

Pomagają każdemu, kto tego chce komentarze opinie

  • gość 2019-01-07 15:58:28

    P. G sam przez pół życia pił, skończył 2 letnie studium by mieć średnie i stał się trapeta….,,,,,Boże to trzeba mieć pojęcie . Czego dla kasy się nie zrobi ja zostane kosmonautą

Dodajesz jako: |


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez lipno-cli.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

WPR sp. z o. o. z siedzibą w Golub-Dobrzyń 87-400, Rynek 20

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"