:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Urzędy, Pijaństwo nadal dużym problemem - zdjęcie, fotografia

Podczas 39. sesji rady miejskiej rajcy jednogłośnie uchwalili gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, innych uzależnień i zapobiegania narkomanii w naszym mieście w 2018 roku

– Program obejmuje w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii szczególnie dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, udzielanie rodzinom z problemami uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej szczególnie w zakresie przemocy w rodzinie, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień – mówi pełnomocnik burmistrza Lipna do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Mariusz Woźniak. – Obowiązkiem gminy jest opracowanie rocznego programu profilaktyki.

Prowadzenie działań profilaktycznych i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz integracja społeczna osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy. Sprawozdanie z realizacji zostanie przedstawione do końca marca 2018 roku. Efektem społecznym jest ograniczenie zachowań ryzykownych wśród mieszkańców Lipna, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

330 tys. zł ze sprzedaży alkoholu

Przyjęty program określa lipnowską strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód zdrowotnych i ekonomicznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych zachowań społecznie nagannych, a jego realizacja ma przyczynić się do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Lipna, właściwego wychowywania młodego pokolenia, a także zapewnienia ładu i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Główne zadania ratusza w tym zakresie to zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także działania rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów prawnych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

– Na finansowanie zadań zawartych w programie gmina przeznacza środki własne pochodzące głownie z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – wyjaśnia Mariusz Woźniak. – Przewidujemy, że wpływy z tych opłat w roku 2018 wyniosą 330 tysięcy złotych.

Komisja też kosztuje

Ratusz ustalił wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie na poziomie wynagrodzenie z 2017 roku. Wysokość wynagrodzenia członków ustala się wskaźnikiem procentowym liczonym od kwoty 1600 złotych. I tak dla przewodniczącej i sekretarza komisji jest to 45 procent kwoty bazowej, a dla pozostałych członków po 35 procent tej kwoty. Wynagrodzenie naliczane jest na podstawie listy obecności członków komisji, za udział w posiedzeniu, które ma na celu motywację osób nadużywających alkoholu do zmiany zachowań i leczenia oraz za udział w posiedzeniach wyjazdowych – kontroli (wizytacji) punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Lipnie.
Kontynuacja działań

– W 2018 roku w Lipnie przy ulicy Kościuszki dalej będzie działał punkt terapeutyczny, w którym będzie odbywała się terapia indywidualna oraz grupowa – zapowiada Woźniak. – Również przy ulicy Kościuszki będzie działała grupa wsparcia dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin. Będą też działały w tym miejscu dwa punkty konsultacyjne: jeden dla ofiar przemocy w rodzinie, drugi dla osób uzależnionych od narkotyków.

Adresatami programu są bowiem dzieci i młodzież, w tym z rodzin dysfunkcyjnych, rodzice, osoby wymagające wsparcia w problemach emocjonalnych, kadra pedagogiczna szkół i przedszkoli, pracownicy socjalni, psycholodzy, terapeuci, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, sprzedawcy napojów alkoholowych oraz społeczność lokalna.

– Członkowie zespołu interwencyjno-motywującego dalej będą przyjmowali zgłoszenia w sprawach alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie – informuje Mariusz Woźniak. – Jak co roku planujemy wyjazd dla około 100 osób na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do Lichenia, Częstochowy i Obór. Raz w miesiącu w szkołach będą się odbywały spotkania z terapeutą. Będą prowadzone w dalszym ciągu świetlice profilaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze, do których uczęszcza około 130 dzieci. W działalności profilaktycznej prowadzonej w Lipnie ważną rolę odgrywają placówki oświatowe.

Nie odbiegamy od średniej krajowej

Z danych zebranych do sporządzenia programu na 2018 rok wynika, że Lipno nie stanowi odstępstwa w skali kraju i zachodzące u nas zjawiska, trendy i problemy wynikające z używania substancji psychoaktywnych pokrywają się z tymi obserwowanymi w skali kraju. Z punktu widzenia konstruowania programu daje to możliwość, przy niewątpliwym braku szczegółowych i wiarygodnych danych na temat tak specyficznego zjawiska jak uzależnienia, tworzenie przesłanek na bazie których opierają się założenia co do form i narzędzi realizacji zaplanowanych w programie zadań.

Z dużym prawdopodobieństwem zakładać można, że prawidłowości zaobserwowane w otoczeniu makrospołecznym, w zakresie uzależnień, właściwe będą także w naszym mieście.

– W 2018 roku Lipno weźmie udział w różnych ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, które będą realizowane przy udziale naszych lipnowskich szkół – przewiduje Mariusz Woźniak. – Zostanie zorganizowany za około 32 tys. zł letni wypoczynek dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Jak co roku planujemy zorganizowanie biesiady bezalkoholowej, na której w roku 2017 bawiło się 140 osób. W roku 2018 będziemy też inicjatorem dofinansowań i wielu działań profilaktycznych i promujących zdrowy styl życia organizowanych przez policję w Lipnie, Miejskie Centrum Kulturalne, organizacje pozarządowe, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz lipnowskie szkoły.

Piją więcej piwa

Według danych PARPA w 2016 roku spożycie 100 procent alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wyniosło 9,37 litra i oscyluje na poziomie roku poprzedniego (9,41 litra). W strukturze spożywania napojów alkoholowych największy jest udział piwa (58,4 %), który w dalszym ciągu wzrasta. W dalszej kolejności są wyroby spirytusowe, w tym wódka (34,2 %), a na ostatnim miejscu wśród preferencji konsumentów znajduje się wino i miody pitne (7,4 %). Problemem jest znaczący wzrost dostępności ekonomicznej napojów alkoholowych. Biorąc pod uwagę zwiększenie dostępności alkoholu (piwa w szczególności), należy rozważyć albo zmiany w lokalnym prawie, albo fizycznie zmniejszyć dostępność alkoholu, zwłaszcza piwa wobec nieletnich, a przy doborze narzędzi do prowadzenia działań profilaktycznych, kierować się także edukacją pod kątem długofalowych zmian i negatywnych skutków picia nawet niskoprocentowego alkoholu.

3 miliony Polaków pije

Z danych PARPA wynika, że w Polsce jest ogromna liczba uzależnionych czyli osób, które są w systemie lecznictwa i mają postawioną diagnozę. Jest to 600-800 tysięcy osób. Dodać trzeba, że corocznie w systemie lecznictwa pojawia się 350 tysięcy nowych uzależnionych. Natomiast nadmiernie i szkodliwie pije alkohol w Polsce ponad 3 miliony osób.

W Lipnie piją w co najmniej 246 rodzinach

Z danych za rok 2016 wynika, że w Lipnie jest 56 punktów sprzedaży alkoholu, a więc na jeden punkt przypada 253 mieszkańców. W województwie kujawsko-pomorskim jest 7316 punktów, a w Polsce 135.307 (przeciętnie więc w kraju na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada 277 mieszkańców). 

Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie wskazują, że do końca października 2017 roku z pomocy ośrodka skorzystało łącznie 1232 rodzin, w tym 246 rodzin, w których występuje problem alkoholowy, narkomania i przemoc w rodzinie. Ilość osób w tych rodzinach wynosi 461. Łączna pomoc wydatkowana dla tych osób wyniosła 770 tysięcy złotych, czyli średnio po ponad 3 tysiące złotych na rodzinę. Pomoc udzielana była w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wydawano posiłki, paczki żywnościowe oraz pokryto koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach. Przy MOPS w Lipnie działa Zespół Interdyscyplinarny, który od stycznia do października 2017 roku wszczął postępowanie w 42 rodzinach, gdzie wcześniej Komenda Powiatowa Policji w Lipnie założyła Niebieskie Karty.

19 lipnowian na izbach wytrzeźwień

Z informacji uzyskanych z KPP w Lipnie wynika, że w 2017 roku (dane do 30 września 2017 roku) przeprowadzono 258 interwencji domowych, w związku z którymi wszczęto 33 procedury Niebieskiej Karty, doprowadzono do wytrzeźwienia 16 mężczyzn oraz 3 kobiety. Brak jest natomiast szczegółowych informacji dotyczących ilości małoletnich dzieci podczas interwencji. 33 rodziny zostały objęte nadzorem dzielnicowego.

Funkcjonariusze KPP w Lipnie izolowali z miejsc publicznych 12 osób. Ponadto zatrzymano 11 nietrzeźwych kierowców, skierowano 6 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lipnie za kierowanie pojazdami po użyciu alkoholu. Nie sporządzono natomiast wniosków do Sądu Rejonowego w Lipnie za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości oraz nie ujawniono nieletnich spożywających alkohol. Odnotowano natomiast 6 zdarzeń w których sprawcami były osoby nieletnie. Policjanci nie dokonali zabezpieczenia alkoholu niewiadomego pochodzenia, ujawnili natomiast 234 sprawców wykroczeń z art. 43 ust.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego 161 ukarano mandatami karnymi, wobec 73 zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Hospitalizacja dla 52 uzależnionych

W lipnowskim szpitalu (oddział psychiatryczny II) w okresie od 1 stycznia do 31 października 2017 roku z problemem uzależnienia od alkoholu i narkotyków leżało łącznie 52 pacjentów, wobec których oprócz leczenia farmakologicznego przeprowadzono indywidualne rozmowy terapeutyczne przez psychologa. Odbywały się również raz w tygodniu spotkania z „Trzeźwymi alkoholikami” oraz terapeutą z Włocławka.

Więcej ludzi chce przestać pić

Z działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnie wynika, że wiele osób korzysta z coraz szerszej oferty pomocy, terapii i konsultacji adresowanych do rodzin, w których występuje alkoholizm, narkomania i przemoc. W roku 2017 do Zespołu Interwencyjno-Motywującego wpłynęło 36 zgłoszeń w sprawach alkoholizmu członka rodziny oraz przemocy. W związku z tymi zgłoszeniami zespół przeprowadził rozmowy z 25 osobami nadużywającymi trunków oraz z 31 ich bliskimi. W stosunku do 15 osób (4 wnioski w przygotowaniu) skierowano wniosek do sądu rodzinnego o zastosowanie leczenia odwykowego. Część zgłoszonych osób udało się zmotywować do podjęcia dobrowolnej terapii lub abstynencji. Osoby te są stałymi uczestnikami zajęć terapeutycznych oraz członkami grup wsparcia. W Lipnie przy ulicy Kościuszki 12 działa Punkt Terapeutyczny, w którym odbywa się terapia indywidualna oraz prowadzona jest grupa terapeutyczna. Indywidualnych sesji terapeutycznych odbyło się 210. Uczestnikami sesji były osoby uzależnione oraz współuzależnione. W grupie terapeutycznej średnio, systematycznie uczestniczy około 6 osób (terapię prowadzą terapeuci z Ośrodka Terapii Uzależnień„CEDR” Mokowo).

W grupie wsparcia dla osób współuzaleznionych i członków ich rodzin odbyły się 33 spotkania. Systematycznie w spotkaniach uczestniczyło od 7 do 11 osób, łącznie pomocą objęto 306 osób. W grupie wsparcia dla osób uzależnionych odbyły się 42 spotkania. Systematycznie uczęszczało 10-16 osób. Łącznie objęto pomocą 564 osób w ciągu roku. Zajęcia prowadzi terapeuta Wiesław Konopnicki. Ponad 100 osób (członkowie grupy AA i ich bliscy) wzięło udział w corocznych Ogólnopolskich Spotkaniach Trzeźwościowych w Licheniu i Częstochowie. W Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjęto 42 osoby. W punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od narkotyków, działającym przy parafii Michała Kozala w Lipnie przyjęto 55 osób, 104 osobom udzielono porady, w tym 2 porady telefoniczne, 5 konsultacji indywidualnych w domach.
4 lipnowian na przymusowym leczeniu

Sądu Rejonowy w Lipnie (dane na dzień 27 października 2017 roku) zobowiązał 4 mieszkańców naszego miasta do podjęcia leczenia odwykowego, a 20 mieszkańców skazał na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Aż 16 osób skazanych zostało na mocy art. 207 kodeksu karnego (znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą, małoletnią, a także nad osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy).
 

Tekst i fot. 
Lidia Jagielska

Reklama

Pijaństwo nadal dużym problemem komentarze opinie

  • gość 2018-02-09 09:39:24

    "W Lipnie piją w co najmniej 246 rodzinach" chyba zera z tyłu brakuje.

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

_

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie - Zapraszamy!


Zobacz ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez lipno-cli.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. z siedzibą w Golub-Dobrzyń 87-400, Rynek 20

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"